MullerfondsMullerfonds
Mullerfonds
Mullerfonds

Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds werd op 11 augustus 1941 in Den Haag opgericht door koopman, beoefenaar van de wetenschap en diplomaat, dr.H.P.N. Muller (1859-1941).

Volgens de statuten heeft de stichting tot doel :

  • Werkzaam zijn in het belang van het Nederlandse volk
  • Werkzaam zijn als instelling van weldadigheid ten opzichte van Nederlanders

In concreto wil de stichting jonge, veelbelovende Nederlanders financieel  ondersteunen in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding).

Daarnaast subsidieert het fonds diverse culturele doelen van landelijke betekenis

  • Het uitbrengen van belangwekkende wetenschappelijke publicaties, catalogi van tentoonstellingen en andere culturele en historische studies
  • Restauratie van rijksmonumenten zoals belangrijke kerken, orgels en kunstvoorwerpen
  • Wetenschappelijke seminairs in het kader van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en van Nederlands cultuurbehoud
  • Prestigieuze prijzen
  • De Dr. Hendrik Muller Prijs voor de sociale- en geesteswetenschappen onder auspiciën van de KNAW
  • Eventuele andere culturele en wetenschappelijke doelen ter beoordeling van het bestuur.

De specifieke criteria voor studiebeurzen en subsidies staan in desbetreffende rubrieken.

Mullerfonds
Mullerfonds
Mullerfonds
Mullerfonds

Het Dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds is in 1941 opgericht na het overlijden van de stichter: dr Hendrik Pieter Nicolaas Muller.

Hendrik Muller wordt geboren in Rotterdam in 1859 als telg van een aanzienlijk geslacht van kooplieden en geleerden. Tot zijn drie-en-dertigste drijft hij handel in en op de Afrikaanse Oost- en Westkust. In 1882 maakt hij voor zijn Handelscompagnie een inspectiereis naar Oost-Afrika en reist vervolgens door Zuid-Afrika. In 1890 ziet hij zich gedwongen door ziekte en problemen van persoonlijke en zakelijke aard afscheid te nemen van de handel.

Hij wijdt zich daarna aan de wetenschap en promoveert in 1894 in Duitsland op de ethnografische studie met als titel: Land en volk tussen Zambesi en Limpopo. Daarmee voltooit hij zijn derde boek in een reeks studies over Zuid-Afrika. Twee jaar later wordt hij consul voor de Oranje Vrijstaat (OVS), later consul-generaal. Zijn consulaat in Rotterdam wordt ten tijde van de Boerenoorlog in Zuid-Afrika het buitenlandse centrum van waaruit de OVS acties onderneemt voor internationale hulp. Hendrik Muller reist met zijn vurig pleidooi de hele wereld af. Hij spreekt met President Roosevelt en oud-presidenten Reitz en Steyn, maar de strijd wordt- tot Mullers grote teleurstelling- in 1902 ten gunste van de Britten beslecht. Over de OVS, zijn reizen naar Amerika en nadien ook Oost-Azie ( Japan, Indonesie, Laos, Cambodja) schrijft Hendrik Muller vier boeken.

Na de Eerste Wereldoorlog gaat een oude wens in vervulling. In 1919 wordt Hendrik Muller benoemd tot gezant in Boekarest, daarna in Praag. Op 72-jarige leeftijd verlaat hij de diplomatieke dienst om zijn laatste jaren in rust in Den Haag door te brengen.

In het oorlogsjaar 1941 overlijdt Hendrik Muller, ongehuwd, en wordt hij onder de tonen van het Wilhelmus (!) in Den Haag begraven. Hendrik Muller was een vurig patriot, die trots was op onze vaderlandse historie. Het aantal onderscheidingen dat hem is toegevallen is teveel om op te noemen. De Universiteit van Zuid-Afrika bijvoorbeeld heeft hem niet alleen met een borstbeeld gehuldigd, maar ook met een ere-doctoraat. Ook staat zijn borstbeeld in het Leidse Rijksmuseum voor Volkenkunde, dat nu zijn Afrikaanse ethnografica bezit.

Zijn vaderlandsliefde heeft hij kenbaar gemaakt door het oprichten van een fonds waaraan hij zijn aanzienlijke vermogen heeft nagelaten. Dit fonds heeft een passende naam gekregen: Stichting dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds.

Sinds 1941 zijn talloze studenten door een beurs van zijn Fonds in staat gesteld om hun studie af te ronden of om zich wetenschappelijk nog verder te bekwamen. Bijna 75 jaar hebben kerken en musea subsidies gekregen om het Nederlandse erfgoed in stand te houden.

In 2009 is de 150e geboortedag van deze markante man op een passende wijze herdacht. Ook is in 2016 ter ere van het 75 jaar bestaan van de stichting een compositie geschreven door Mayke Nas, Componist des Vaderlands (2016-2018).

Dik van der Meulen, Neerlandicus, schrijver en biograaf, winnaar van o.a. de Libris Geschiedenis Prijs voor zijn biografie over koning Willem III, heeft een biografie van Hendrik Muller geschreven. Dit boek is uitgegeven door Querido en sinds eind maart 2020 verkrijgbaar in de boekhandel. Prachtig geschreven, een aanrader!

Mullerfonds

De Regenten van de Stichting dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds

Prof.dr. A.O. Lubbers, voorzitter
Mevr. prof. dr. I.D. de Beaufort, secretaris
Prof.dr. A.J.A. Stevens, rentmeester
Prof.dr. K.A. Ottenheym
Mevr.dr. A. de Vries
Mevr.prof.dr. S.J.C. Hemels

 

Artikel 4 van de Statuten bepaalt dat de leden van de Raad van Regenten geen bezoldiging voor hun werkzaamheden ontvangen.

De Ere-Regenten van de Stichting dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds

Drs. E.J. van den Bergh
Prof.dr. S.Cnossen
Prof.dr. D.J. van de Kaa
Mr. W.J.W.J. van Roijen

De Statuten voorzien in een college van ten hoogste 7 regenten (voor beheers- en beschikkingsdaden t.a.v. het vermogen geldt een minimum van 5 leden) en de benoeming, elke 3 jaar, van een voorzitter, secretaris en rentmeester. De statuten kunnen slechts met instemming van de kantonrechter worden gewijzigd.

Mullerfonds
Mullerfonds
Mullerfonds

Beleidsplan

In 2021 wordt een beleidsplan opgesteld voor drie jaar. Het bestuur stelt zich ten doel slagvaardig om te gaan met maatschappelijke veranderingen binnen de kaders van de aanvragen. 

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2020

In dit boekjaar werden de vrijkomende middelen besteed aan beurzen voor getalenteerde studenten en promovendi, subsidies voor restauraties van rijksmonumenten en museale aankopen en werd bijgedragen aan de financiering van leerstoelen en publicaties op wetenschappelijk en cultureel gebied. Het bestuur vergaderde vier maal; een kleine commissie, dat fungeert als dagelijks bestuur, kwam zeven maal (online) bijeen. In de eerste bestuursvergadering van het jaar (maart) wordt de voorlopige jaarreking geaccordeerd. In de beleggingsportefeuille zijn enkele veranderingen doorgevoerd die het financiële beheer inzichtelijker en bestendiger maken.

Financiële verantwoording 2020

Totaal Baten €  4.198.690
Totaal Lasten €  1.013.865
Uitkeringen €     740.330
Kosten Fonds €     273.535
Saldo Baten en Lasten €  3.184.825

Financiële verantwoording 2019

Totaal Baten €  5.229.731
Totaal Lasten €  1.135.937
Uitkeringen €    829.203
Kosten Fonds €    306.734
Saldo Baten en Lasten €  4.093.794

Financiële verantwoording 2018

Totaal Baten  - € 1.024.979
Totaal Lasten    € 1.205.219
Uitkeringen    €     911.811  
Kosten Fonds    €     293.408
Saldo Baten en Lasten -  € 2.230.198

 

Mullerfonds

Bureau

Heleen Hulshof, directeur 

Marcel Munier, administratie

(Bezoek)adres

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag

U kunt betaald parkeren in de buurt of gebruik maken van het openbaar vervoer: buslijn 18 (vanaf Den Haag CS en HS) tot aan Weissenbruchstraat.

T 070 3831241, bgg graag e-mailen

E info@mullerfonds.nl

Overige gegevens

KvK nr: 41150365

Bankrekening: NL15RABO 0122 1884 54

Fiscaal nummer: 002877752

De stichting is een ANBI-instelling.

Privacybeleid

Download hier ons privacybeleid.

Credits pictograms: Key by Icon Solid,ship by yanti anis, Treasure Chest by Andrew Doane, Telephone by Markus, Violin by Ben Davis, Laboratory by zidney, Art by Danishicon, catalog by Gregor Cresnar, Research by Creative Stall, Monument by Márcio Duarte, college by Vectors Market from the Noun Project
Powered by CouchCMS